Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne Warunki świadczenia usług kursów językowych przez Tutlo Sp. z o.o.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia usług kursów językowych Tutlo (dalej: OWU) mają zastosowanie do zamówień  (dalej: Zamówienie) składanych na usługi świadczone przez spółkę Tutlo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, posiadającą REGON: 366126281, posiadającą NIP: 6572927356, kapitał zakładowy: 12.000,00 zł zwaną dalej „Tutlo”.
 2. Nabywanie Usług przez Zamawiającego od Tutlo odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszych OWU, o ile Strony nie postanowią inaczej.
 3. OWU stanowią integralną część Zamówienia w formie jego Załącznika. Jeśli OWU nie zostały dołączone do Zamówienia a przywołane w treści Zamówienia, to Kontrahent jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej odpowiednio w dniu złożenia Zamówienia na stronie www.tutlo.pl. Zastosowanie do Zamówienia ma wersja OWU obowiązująca w dniu złożenia Zamówienia, przy czym wszelkie późniejsze zmiany OWU będą mieć wpływ na Zamówienie wyłącznie, jeżeli zostanie to wyraźnie ustalone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron.
 4. Żadne wzorce umowne i ogólne warunki dostarczone przez Zamawiającego albo zawarte w jego zamówieniu nie będą stanowić części Umowy,
 5. Warunki,  które zostały uzgodnione indywidualnie między Stronami w formularzu Zamówienia  w formie pisemnej lub dokumentowej mają pierwszeństwo stosowania przed sprzecznymi z nimi postanowieniami OWU.
 6. Tutlo zobowiązuje się do świadczenia usług kursów języka angielskiego online realizowanych na Platformie internetowej pod adresem tutlo.com lub tutlo.pl (zwane dalej „Kursem”)  dla wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników. Liczba Użytkowników oraz liczba lekcji zostaną wskazane w Zamówieniu.
 7. Długość każdej lekcji wynosi 20 minut.
 8. Tematyka lekcji: General English – język angielski ogólny; Business English – język angielski biznesowy, w tym język korespondencji mailowej, sprzedaży, HR; Life Skills: Travel, Social & Everyday English – sytuacje codzienne; J Grammar – kurs gramatyczny. 
 9. Lekcje dostępne są na poziomach: początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.
 10. Tutlo zobowiązuje się do: 

a/ świadczenia usług na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników, zgodnie ze swoim doświadczeniem oraz z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz “Regulaminem świadczenia Usług tutlo.com dla Użytkowników B2B (dalej: Regulamin świadczenia usług)”;

b/ przechowywania wszystkich raportów indywidualnych i/lub zbiorczych realizowanych na rzecz Zamawiającego i udostępniania ich na życzenie Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy.

 1. Zamawiający  zobowiązany jest do:

a/ przekazania Tutlo listy Użytkowników ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz adresu mailowego Użytkownika min. na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia kursu wskazaną w Zamówieniu – o ile Strony nie postanowią inaczej,

b/ terminowej zapłaty za wykonywane usługi na rzecz Tutlo.

 1. Konto w serwisie jest zakładane przez Tutlo, na podstawie przekazanych danych tj.: imię i nazwisko Użytkownika  wraz z adresem e-mail.
 2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług tutlo.com oraz jego przestrzegania. 
 3. Tutlo jest uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym we wszelkich sprawach dotyczących Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie zgodnie z danymi Zamawiającego określonymi w Zamówieniu na potrzeby i w celu jego realizacji. 
 4. Tutlo ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Zamówieniem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

a/ Tutlo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

b/ Tutlo nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka angielskiego poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.

c/ Tutlo nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.

d/ Tutlo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

e/ Tutlo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Tutlo zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 1. Tutlo ma prawo do:

a/ przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;

b/ wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;

c/ zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

 1. Zamawiający potwierdza, że został poinformowany o systemie nauczania i o planowanym zakresie usług. We wszelkich sprawach dotyczących kursu, Zamawiający lub poszczególni Użytkownicy mogą kontaktować się z Tutlo na numer telefonu: 0048 22 2472045 lub e-mail: kontakt@tutlo.pl.
 2. W przypadku ukończenia całego kursu przez Użytkownika z wynikiem pozytywnym poprzez zaliczenie wszystkich przewidzianych lekcji w platformie tutlo.com oraz uiszczenia wszystkich należności przez Zamawiającego, Tutlo na życzenie Zamawiającego wystawi odpowiedni certyfikat potwierdzający ukończenie całego kursu.
 3. Użytkownik nie może bez zgody Tutlo oraz Zamawiającego przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 4. Programy komputerowe oraz materiały prezentowane Użytkownikowi podczas szkolenia (dalej: Materiały) stanowią własność Tutlo. 
 5. Strony zobowiązują się zachować w  tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony oraz Zamówienia, niezależnie od formy przekazania im tych informacji i ich źródła.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy firmy Zamawiającego oraz jego logo (znaku towarowego) w celach informacyjnych oraz marketingowych w szczególności poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej oraz w innych materiałach zarówno w formie elektronicznej  jak i papierowej, w których Tutlo wymienia swoich klientów.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do respektowania wszelkich prawa przysługujących Tutlo z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania kursu programów oraz materiałów, a zwłaszcza prawa autorskie. 
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad korzystania z kursów przez Użytkowników.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tutlo, która dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych. Tutlo przetwarza dane osobowe Użytkowników w niezbędnym zakresie wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 10. Kwota wynagrodzenia jest stała i nie ulega zmianie w zależności od ilości lekcji faktycznie wykorzystanych przez Użytkowników.
 11. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Tutlo, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.  
 12. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych i wskaże adres do wysłania faktur drogą mailową.
 13. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Tutlo.
 14. W wypadku nieterminowej zapłaty, Tutlo może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
 15. Całkowite wypełnienie zobowiązań Tutlo na rzecz Zamawiającego i automatyczne wyłączenie dostępu do Platformy następuje po upływie okresu na jaki utworzono konto.
 16. O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, Umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia jest zawarta na czas oznaczony równy okresowi trwania Kursów. 
 17. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego przed upływem okresu minimalnego wskazanego w Zamówieniu skutkuje utratą rabatu udzielonego przy składaniu Zamówienia. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Zamawiającemu przysługuje zwrot części wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca obowiązywania Umowy.
 18. Tutlo ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:  
 19. a) Zamawiający naruszył w sposób rażący postanowienia OWU; 
 20. b) Zamawiający naruszył prawa autorskie majątkowe do Materiałów; 
 21. c) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Tutlo, a okres opóźnienia przekracza 15 (piętnaście) dni; przy czym rozwiązanie Umowy w tym wypadku możliwe jest za wcześniejszym wezwaniem do zapłaty i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 (piętnaście) dni.
 22. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Zamówienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Tutlo.
 23. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Zamówienia jest albo stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy okaże się niewykonalne
 24. Wszelkie ewentualne zmiany w treści Zamówienia mogą być dokonywane w formie   pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 25. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego   powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, korespondencja wysłana na podany w umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.
 26. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług tutlo.com, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Zamówienia, a Regulaminu świadczenia usług tutlo.com, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia.

Załącznik nr 1: Regulamin świadczenia usług tutlo.com dla Użytkowników B2B