REGULAMIN PROMOCJI „100 lekcji za 1 zł”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 100 LEKCJI ANGIELSKIEGO ZA 1 ZŁ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej “100 lekcji angielskiego za 1 zł” (dalej jako „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Tutlo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, posiadająca REGON: 366126281, posiadająca NIP: 6572927356, kapitał zakładowy: 12.000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
3. Każdy Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem.
4. Promocja trwa od dnia 01.02.2020 r. od godz. 9.00 do dnia 29.02.2020 r. do godz. 23.59.
5. Promocja polega na tym, że przy zapisie na Kurs języka angielskiego on-line na platformie tutlo.com na okres 24 miesięcy, Uczestnik otrzymuje dodatkowe 100 lekcji za 1 zł brutto (słownie: jeden złotych). Z warunków promocyjnych może skorzystać pierwszych 25 Uczestników, którzy wyślą swoje zgłoszenia do Organizatora w sposób wskazany w pkt 6.
6. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z promocyjnych warunków zakupu kursu wypełnia i wysyła formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem https://get.tutlo.com/nauka-angielskiego-100-lekcji-za-1zl. Po otrzymaniu formularza Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem.
7. Wysłanie formularza nie oznacza zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia umowy o zakup kursu zostaną ustalone indywidualnie z Uczestnikiem.
8. Warunki niniejszej Promocji nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi, ogłoszonymi przez Organizatora.

II. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Z warunków Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”, które to osoby w okresie trwania Promocji zakupią kursy, o których mowa w punkcie I.5.
2. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby będące pracownikami Organizatora, osoby związane z Organizatorem innym stosunkiem cywilnoprawnym (tj. umową zlecenia, umową o dzieło, umową agencyjną, kontraktem menedżerskim) jak również inne osoby współpracujące przy organizowaniu Promocji.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane listownie na adres: Tutlo Sp. z o.o. ul. Bracka 23 lokal 47b 00-028 Warszawa lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@tutlo.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dopisek, że reklamacja dotyczy niniejszej Promocji, a ponadto imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres lub adres elektroniczny (w zależności od wyboru sposobu kontaktu z Organizatorem) oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub wysłania pocztą elektroniczną reklamacji do Organizatora. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów.
3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktami III. 1 i III. 2 ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
5. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
a. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
b. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c. zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w stacjonarnych placówkach sprzedaży oraz pod adresem: https://pl.tutlo.com/regulamin-promocji-100-lekcji-za-1-zl/

Klauzula informacyjna dla uczestników promocji

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest TUTLO sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, NIP: 6572927356, REGON: 36612628100000, rodo@tutlo.pl, tel. 22 247 20 45.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w Promocji. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli zawrą Państwo z Administratorem umowę dotyczącą kursu językowego, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w celu wykonania takiej umowy. Podstawą przetwarzania będzie wtedy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

3. Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi księgowe;
3) podmioty świadczące usługi marketingowe;
4) podmioty współpracujące przy organizacji Promocji.
Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne; Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

4. Czas przechowywania danych
Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu udziału w Promocji, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia Promocji lub do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z Promocją.
Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przetwarza przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z Umową.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie wzięcie udziału w Promocji oraz ewentualne zawarcie umowy z Administratorem.